Tình trạng: <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:24px;"><strong>THIẾT KẾ NỘI THẤT</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:16px;">Mọi chi tiết nội thất của chiếc xe đều được điều chỉnh tối ưu đem đến một thiết kế kh&ocirc;ng những th&uacute; vị m&agrave; c&ograve;n tiện dụng trong trải nghiệm từ mọi vị tr&iacute; tr&ecirc;n xe.</span></strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/images/3a%281%29.PNG" style="width: 900px; height: 402px;" /></span></strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/images/3b.PNG" style="width: 900px; height: 460px;" /></span></strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <table border="0" cellpadding="10" cellspacing="10" style="width: 1000px"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" src="/uploads/images/5%20%282%29.png" style="width: 320px; height: 213px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/6%20%281%29%282%29.png" style="width: 320px; height: 213px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/7%281%29.png" style="width: 320px; height: 213px;" /></td> </tr> <tr> <td> <h3> <span style="font-size:20px;"><strong>H&agrave;ng ghế sau gập tỉ lệ 6:4</strong></span></h3> <div> <strong><span style="font-size:16px;">H&agrave;ng ghế sau của xe c&oacute; khả năng gập theo tỉ lệ 6:4 gi&uacute;p dễ d&agrave;ng mở rộng kh&ocirc;ng gian chứa đồ tr&ecirc;n xe.</span></strong></div> </td> <td> <h3> <span style="font-size:20px;"><strong>Cửa gi&oacute; điều h&ograve;a h&agrave;ng ghế sau</strong></span></h3> <div> <strong><span style="font-size:16px;">Xe được trang bị cửa gi&oacute; điều h&ograve;a h&agrave;ng ghế sau, gi&uacute;p tăng cường khả năng l&agrave;m m&aacute;t nhanh ch&oacute;ng cho to&agrave;n bộ kh&ocirc;ng gian tr&ecirc;n xe.</span></strong></div> </td> <td> <h3> <span style="font-size:20px;"><strong>Cụm điều khiển cửa sổ</strong></span></h3> <div> <strong><span style="font-size:16px;">To&agrave;n bộ cửa sổ tr&ecirc;n xe được điều khiển điện được đặt b&ecirc;n cạnh người l&aacute;i gi&uacute;p chủ động trong việc đ&oacute;ng mở khi vận h&agrave;nh xe.</span></strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> &nbsp;</p>
Liên hệ với chúng tôi
Tình trạng: <div style="padding: 0px 0 0 0;position:relative"> <div class="visual" style="position: relative;"> <div class="txt" style="left: 37px; bottom: 31px; top: auto;"> <strong class="ModernHBold" style="color: #fff; font-size: 40px; line-height: 40px; display: block;"><img alt="" src="/uploads/images/parallax2%281%29.jpg" style="width: 900px; height: 384px;" /></strong></div> <div class="txt" style="left: 37px; bottom: 31px; top: auto;"> &nbsp;</div> <div> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:24px;"><strong>THOẢI M&Aacute;I V&Agrave; TIỆN NGHI</strong></span></p> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:18px;"><strong>Hyundai Elantra đem đến cho bạn một kh&ocirc;ng gian nội thất ho&agrave;n hảo với những vật liệu cao cấp,&nbsp;<br /> tạo n&ecirc;n cảm gi&aacute;c sử dụng thỏa m&aacute;i, sang trọng tr&ecirc;n một tầm đẳng cấp mới</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:18px;"><strong><img alt="" src="/uploads/images/hw108291.png" style="width: 900px; height: 466px;" /></strong></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:24px;"><b>KH&Ocirc;NG GIAN NỘI THẤT</b></span></div> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:18px;">Tiện dụng v&agrave; trực quan, Elantra đ&aacute;p ứng được những y&ecirc;u cầu khắt khe nhất của kh&aacute;ch h&agrave;ng về một kh&ocirc;ng gian nội thất<br /> với những trang bị c&ocirc;ng nghệ cao vượt xa những g&igrave; bạn đang mong đợi</span></strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="10" cellspacing="10" style="width: 900px"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" src="/uploads/images/hw108305.jpg" style="width: 440px; height: 463px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/hw108306.jpg" style="width: 440px; height: 463px;" /></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-size:20px;"><span style="color:#000000;"><strong>M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị th&ocirc;ng tin đa chức năng</strong></span></span> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><strong>Với m&agrave;n h&igrave;nh Cluster LCD 4,2 inch, bạn c&oacute; thể theo d&otilde;i c&aacute;c th&ocirc;ng số vận h&agrave;nh, t&igrave;nh trạng cũng như c&agrave;i đặt c&aacute;c chức năng của xe</strong></span></span></p> </td> <td> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:20px;">N&uacute;t điều khiển t&iacute;ch hợp tr&ecirc;n v&ocirc; lăng</span></strong></span></span><br /> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><strong>C&aacute;c n&uacute;t điều khiển &acirc;m thanh t&iacute;ch hợp tr&ecirc;n v&ocirc; lăng, bạn c&oacute; thể điều chỉnh &acirc;m lượng, chuyển b&agrave;i h&aacute;t, nhận hoặc từ chối cuộc gọi m&agrave; vẫn c&oacute; thể tập trung l&aacute;i chiếc xe một c&aacute;ch an to&agrave;n nhất.</strong></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="txt" style="left: 37px; bottom: 31px; top: auto;"> &nbsp;</div> <div class="txt" style="left: 37px; bottom: 31px; top: auto;"> &nbsp;</div> <div class="txt" style="left: 37px; bottom: 31px; top: auto;"> <table border="0" cellpadding="10" cellspacing="10" style="width: 900px"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" src="/uploads/images/dieu-hoa-2.jpg" style="width: 440px; height: 463px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/1%281%29.jpg" style="width: 440px; height: 463px;" /></td> </tr> <tr> <td> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:20px;">Điều h&ograve;a tự động 2 v&ugrave;ng độc lập</span></strong></span></span><br /> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><strong>Elantra được trang bị hệ thống điều h&ograve;a tự động 2 v&ugrave;ng độc lập, l&agrave;m m&aacute;t nhanh ch&oacute;ng v&agrave; cung cấp 2 kh&ocirc;ng gian lạnh ri&ecirc;ng biệt ph&ugrave; hợp cho từng người tr&ecirc;n xe</strong></span></span></p> </td> <td> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:20px;">M&agrave;n h&igrave;nh AVN 7 inch</span></strong></span></span><br /> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><strong>Elantra 2016 được trang bị m&agrave;n h&igrave;nh trung t&acirc;m cảm ứng 7 inch, t&iacute;ch hợp bản đồ dẫn đường được ph&aacute;t triển d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho thị trường Việt Nam. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh cũng hiển thị Camera l&ugrave;i gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng hơn khi đỗ xe.</strong></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <table border="0" cellpadding="10" cellspacing="10" style="width: 900px"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" src="/uploads/images/hw108309.jpg" style="width: 440px; height: 463px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/hw108290.jpg" style="width: 440px; height: 463px;" /></td> </tr> <tr> <td> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:20px;">H&agrave;ng ghế sau với khả năng gập 6:4</span></span></span></strong><br /> <p> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Elantra sở hữu h&agrave;ng ghế sau c&oacute; khả năng gập 6:4 gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng tăng th&ecirc;m kh&ocirc;ng gian chứa đồ khi cần thiết.</span></span></strong></p> </td> <td> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:20px;">Gi&aacute; để cốc đ&ocirc;i cho h&agrave;ng ghế</span></span></span></strong><br /> <p> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Xe được trang bị gi&aacute; để cốc đ&ocirc;i cho h&agrave;ng ghế sau, gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng đặt những m&oacute;n đồ uống y&ecirc;u th&iacute;ch tr&ecirc;n những h&agrave;nh tr&igrave;nh d&agrave;i.</span></span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="10" cellspacing="10" style="width: 900px"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" src="/uploads/images/hw108298.jpg" style="width: 280px; height: 122px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/hw108301.jpg" style="width: 280px; height: 122px;" /></td> <td> <img alt="" src="/uploads/images/hw108302.jpg" style="width: 280px; height: 122px;" /></td> </tr> <tr> <td> <strong><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:20px;">Cổng sạc điện USB</span><br /> Elantra được trang bị cổng sạc điện USB chuy&ecirc;n dụng, gi&uacute;p nhanh ch&oacute;ng cung cấp năng lượng cho c&aacute;c thiết bị di động của bạn.</span></span></strong></td> <td> <strong><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:20px;">Cửa gi&oacute; điều h&ograve;a h&agrave;ng ghế sau</span><br /> Xe được trang bị cửa gi&oacute; điều h&ograve;a cho h&agrave;ng ghế sau, gi&uacute;p nhanh ch&oacute;ng đem đến một kh&ocirc;ng gian m&aacute;t mẻ dễ chịu cho to&agrave;n bộ h&agrave;ng ghế sau.</span></span></strong></td> <td> <strong><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-size:20px;">Cửa sổ điều khiển điện</span><br /> Elantra 2016 được trang bị cửa sổ điều khiển điện (Cửa sổ 1 chạm tự động cho ph&iacute;a b&ecirc;n ghế l&aacute;i).</span></span></strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p>
Liên hệ với chúng tôi
ELANTRA
ELANTRA